1. Menjalankan segala tugas dan tanggungjawab pentadbiran sekolah  jika ketiadaan Pengetua dan Timbalan Pengetua KA.

2. Mengajar sebilangan waktu bagi mata pelajaran yang tertentu atau bidang pengkhususan mengikut arahan Pengetua dari semasa ke semasa.

3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam soal-soal disiplin, pembangunan pelajar, Homeroom,Badan Kepimpinan Pelajar, bimbingan dan kaunseling.

4. Memastikan bahawa segala keselamatan para pelajar adalah terjamin dan diatur mengikut prosedur dan peraturan.

5. Menentukan bahawa kebajikan, Skim Pinjaman Buku Teks, biasiswa dan bantuan kewangan berjalan dengan lancar.

6. Menentukan kelancaran kerja-kerja penerbitan dan percetakan majalah, perayaan dan dewan selera berjalan dengan baik.

7. Membantu Pengetua dalam menyelia dan menilai prestasi perkhidmatan guru dan kakitangan bukan guru.

8. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah agar perjalanannya menjadi lebih berkesan.

 

A. Pentadbiran:

1. Mengurus dan mengemas kini semua buku rekod pendaftaran murid di MRSM Bentong.

2. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar-pelajar baru ke kelas tertentu dengan kerjasama guru-guru kelas berkaitan.

3. Menguruskan pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah lain dengan mengisi dokumen dan borang-borang yang tertentu.

4. Menentukan bahawa butiran peribadi pelajar yang berhenti sekolah dan bertuka ke sekolah lain adalah lengkap dan kemas kini.

5. Menguruskan surat akuan, sijil-sijil pelajar, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.

6. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dengan kerjasama Pengetua, Timbalan Pengetua KA, Timbalan Pengetua PB dan Penolong Pegawai Tadbir (Kanan).

7. Membantu dalam merancang dan penyediaan takwin sekolah dan dalam menentukan pelaksanaan segala program aktiviti di sepanjang tahun.

B. Disiplin:

1. Menentukan bahawa penerapan amalan-amalan dan nilai murni di peringkat sekolah dilaksanakan dengan sempurna.

2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang sekolah dikuat kuasakan oleh guru, kakitangan dan para pelajar.

3. Bertindak sebagai guru penasihat Lembaga Pengawas Sekolah dan bertanggungjawab terhadap perlantikan pengawas.

4. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes para pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salah laku.

5. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan membuat laporan lengkap mengenai pelajar terlibat.

 

C. Bimbingan dan Disiplin:

1. Merancang dan menyelaraskan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling.

2. Bekerjasama erat dengan guru pembimbing dan kaunseling dalam pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

3. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling para pelajar yang menghadapi masalah dari segi pelajaran akademik, sosial, kesihatan, kerjaya dan sebagainya.

4. Menyediakan laporan lengkap mengenai pelajar yang mendapat perkhidmatan bimbingan dan kaunseling jikalau diperlukan oleh pihak yang berkaitan.

5. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orentasi atau suaikenal bagi pelajar-pelajar baru.

 

D. Program Kebajikan pelajar:

1. Menguruskan kemudahan perubatan dan rawatan di kalangan para pelajar di sekolahnya agar berjalan dengan baik.

2. Memastikan segala program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan kad 001 dan kad 002.

3. Menyelaras dan mengadakan menyeliaan yang berkaitan dengan dewan selera untuk menentukan kebersihan dan makanan yang berkhasiat.

4. Menyelaraskan segala perancangan berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan di kalangan pelajar.

 

E. Biasiswa Dan Bantuan:

1. Menyelenggara dan membuat perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan kewangan pelajar yang mencapai akademik yang tinggi dari golongan yang kurang berada.

2. Mengemaskinikan segala rekod biasiswa dan bantuan kewangan kepada para pelajar di sekolah.

3. Menguruskan segala tuntutan dan bayaran biasiswa dan bantuan  kewangan pelajar yang layak menerimanya.